Værgemål

Værgemål & fuldmagter

Personer over 18 år kan komme under værgemål, og de kan også umyndiggøres. Værgemål etableres for at beskytte voksne, der ikke er i stand til at varetage deres egne økonomiske og/eller personlige anliggender. I stedet udpeges en værge til at handle på personens vegne. 

Børn og unge under 18 år er umyndige, og forældremyndighedsindehaveren fungerer automatisk som deres værge.

Typer af værgemål

For personer, der er fyldt 18 år, kan der etableres værgemål. Værgemålet må ikke være mere omfattende end nødvendigt.

•    Økonomisk værgemål: Værgemålet kan begrænses til at angå økonomiske forhold, herunder bestemte aktiver eller anliggender. 
•    Personligt værgemål: Værgemålet kan også begrænses til at angå personlige forhold, herunder bestemte personlige anliggender.
•    Fratagelse af den retlige handleevne, umyndiggørelse: Et økonomisk værgemål kan, hvis det er nødvendigt for at beskytte personen, suppleres med en fratagelse af personens retlige handleevne. Det betyder, at personen umyndiggøres. Har en person fået frataget den retlige handleevne, kan vedkommende f.eks. ikke stemme til et folketingsvalg.

Retsvirkningerne af værgemål

Værgen handler på den pågældendes vegne i anliggender, der er omfattet af værgemålet.
Det er Statsforvaltningen, der udpeger en værge. Ofte bliver et familiemedlem beskikket som værge. Kan familien ikke blive enige om, hvem der skal være værge, eller hvis ingen ønsker at påtage sig hvervet som værge, udpeger Statsforvaltningen en værge blandt en gruppe af faste værger, hvilket typisk kan være en advokat.

Værgen er under tilsyn af Statsforvaltningen og skal overholde en række regler i værgemålslovgivningen.

Hvad kan vi hjælpe med?

Brockstedt-Kaalund rådgiver om alle forhold inden for værgemålsretten, herunder:
 
• Værgens rettigheder og forpligtelser
• Muligheder for gaver og eksempelvis arveforskud
• Regnskabsaflæggelse til Statsforvaltningen
• Hvilke beslutninger, der kræver godkendelse af Statsforvaltningen
• Værgens ret til at disponere
• Regler om forvaltning af formue
• Midlertidige værgemål
• Muligheder for at fravige regler i forbindelse med gaver og friarv
• Vi hjælper med de juridiske overvejelser omkring opstart af værgemål og sørger for at værgemålet kun kommer til at dække de forhold, som er nødvendige. 

Fremtidsfuldmagter

Der er vedtaget en lov om fremtidsfuldmagter, men loven er endnu ikke trådt i kraft,
Når loven træder i kræft, vil dette emne blive uddybet nærmere, men har du allerede nu spørgsmål omkring fremtidsfuldmagter, er du velkommen til at kontakte advokat Marie Rud Hansen.

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsteam om værgemål  & fuldmagter

Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk 
Læs mere om advokat Karen Marie Jespersen

Marie Rud Hansen, tlf. 69 13 71 64 eller mrh@bklaw.dk 
Læs mere om advokat Marie Rud Hansen

Eva Østerlund, tlf. 69 13 71 14 eller eos@bklaw.dk 
Læs mere om advokat Eva Østerlund

Emma Hertel Theilmann, tlf. 69 13 71 eller eht@bklaw.dk
Læs mere om advokatfuldmægtig Emma Hertel Theilmann

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Børnenes bopæl
Dødsfald og arv
Forældremyndighed
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Samvær med børn
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefældebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Værgemål og valgret ved Folketingsvalg

Selv om du har en økonomisk værge, har du stadig ret til at stemme ved Folketingsvalg. Det er kun, hvis du har fået frataget den retlige handleevne efter værgemålsloven, at du mister din stemmeret.

Læs mere om reglerne omkring værgemål og stemmeret til Folketingsvalg her...

Fremtidsfuldmagter - typiske spørgsmål

Folketinget har vedtaget en ny lov, som giver dig mulighed for at oprette en såkaldt fremtidsfuldmagt.

Med en fremtidsfuldmagt kan du selv udpege, hvem der skal repræsentere dig, hvis du engang i fremtiden f.eks. pga. sygdom mister evnen til at varetage dine økonomiske og personlige forhold.

Fremtidsfuldmagten bliver først offentliggjort, når Statsforvaltningen vurderer, at du ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Du kan læse mere om oprettelse af fremtidsfuldmagter her...

Tilmeld dig vores nyhedsservice!

Tilmeld dig vores nye nyhedsservice og få gode råd og ny viden fra vores advokater om aktuelle juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde. 

Tilmeld dig vores nyhedsservice her...