Delt børne- og ungeydelse

Deling af børne- og ungeydelse

Den 1. april 2019 trådte en lovændring i kraft, der giver mulighed for, at forældre, der ikke bor sammen, kan aftale, at deres børn har delt bopæl. (Læs om lovændringen her...)

Det er herefter blevet en udbredt misforståelse, at delt bopæl også betyder, at der skal ske deling af børne- og ungeydelsen, men dette er ikke tilfældet – i hvert fald ikke endnu.

I april 2019 fremsatte den daværende skatteminister et lovforslag om ligedeling af børne- og ungeydelsen – den såkaldte børnecheck.

Det var forventet, at lovforslaget skulle træde i kraft pr. 1. januar 2020, men lovforslaget blev ikke færdigbehandlet i Folketinget som planlagt i maj 2019, da der blev udskrevet folketingsvalg, hvorefter vi fik en ny regering.

Lovforslaget om deling af børne- og ungeydelsen er derfor bortfaldet på nuværende tidspunkt.

Der er en formodning om, at den nuværende regering ønsker at gennemføre en lovændring, så børne- og ungeydelserne for fremtiden deles mellem forældrene. På nuværende tidspunkt er det dog fortsat uvist, hvornår og hvordan Folketinget igen vil tage stilling til reglerne om børne- og ungeydelsen.  

Hvad gælder nu

Indtil der vedtages en ny lov om deling af børne- og ungeydelsen, er det fortsat sådan, at børne- og ungeydelsen som udgangspunkt udbetales til barnets mor.

Er barnet adopteret af et registreret par i forening, udbetales ydelsen til den af de registrerede partnere, parret har oplyst til Udbetaling Danmark, skal modtage ydelsen.

Hvis faren har eneforældremyndighed, udbetales ydelsen til ham, medmindre han bor sammen med barnets mor.

Lever forældre med fælles forældremyndighed ikke sammen, udbetales ydelsen til den af forældrene, der har barnet hos sig. Hvis barnet er lige meget hos begge forældre, udbetales børne- og ungeydelsen til den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Har du spørgsmål til de nye regler eller brug for hjælp omkring skilsmisse, samlivsophævelse, børn, samvær, forældremyndighed med videre, så er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialiserede familieretsadvokater.

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Kontakt en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for rådgivning eller gennemgang af en konkret sag.

T: 87 22 80 80
E: familieretsadvokaten@bklaw.dk

Vi rådgiver dig bl.a. inden for nedenstående områder:

Skilsmisse og separation
Adoption
Bodeling
Børnebortførelse
Dødsfald og arv
Fuldmagter & Værgemål
Mediation - mægling
Pensioner
Samlivsophævelse
Skilsmissebørn - bopæl og samvær
Testamente
Tvangsfjernelse af børn
Ægtefællebidrag
Ægtepagt

Læs mere om vores team inden for familieret her...

Delt bopæl

Forældre, der ikke bor sammen, kan aftale, at deres børn har delt bopæl. Men delt bopæl er alene noget, der kan aftales, og det forudsætter derfor, at forældrene er enige om det. En aftale om delt bopæl kræver ikke, at man har en 7/7-samværsordning for barnet.

Hvis forældrene på et senere tidspunkt bliver uenige om noget vedrørende barnet, skal aftalen om delt bopæl ophæves for, at man kan få hjælp ved Familieretshuset.

Læs mere om reglerne omkring delt bopæl her...